Registrace nového mystery shoppera
Jazyk

Vzájemná dohoda s mystery shopperem Hello Innovation

Tato dohoda upravuje vztah mezi Vámi (mystery shopper) a Hello Innovation, s.r.o.

PRACOVNÍ VZTAH: 

Mystery shopper po registraci vyplní a odešle Hello Innovation kopii pracovní smlouvy. Smlouva může být Dohoda o provedení práce (DPP) nebo Smlouva o spolupráci (ŽL). Smlouvu mystery shopper nalezne po úspěšné registraci v Knihovně souborů.

PROHLÁŠENÍ MYSTERY SHOPPERA:

Mystery shopper prohlašuje, že bude práci vykonávat osobně, svědomitě, řádně a hospodárně a podle sjednaných podmínek v souladu s předpisy vztahujícími se na jejich výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mystery shopper se zavazuje provést svěřené úkoly spočívající v provedení administrativních prací a jednotlivých úkonech mystery shoppingu na přidělených projektech, a to vždy podle zadání a pokynů k jednotlivým projektům, které budou obsahovat mj. termín provedení úkolu, odměnu a další specifikace projektu. Tyto specifikace a pokyny je nutné dodržovat. Nedodržení výše uvedených pokynů při realizaci přidělených projektů může být důvodem k ukončení spolupráce.

Mystery shopper prohlašuje, že absolvoval školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a Požární ochrany (dále jen PO) a že byl v celém rozsahu seznámen s tématikou stanovenou osnovou vstupního školení BOZP a PO a jsou mu známy úkoly a povinnosti obsažené ve vstupní instruktáži. 

 

ETICKÝ KODEX: 

Po dobu pracovní doby, a i po jejím skončení, bude Mystery shopper zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, údajích a vědomostech obchodní, výrobní, technické, mzdové, organizační či jiné povahy, které získal během provedení práce a v souvislosti s ní a nezneužije takové informace ve prospěch vlastní nebo někoho jiného. Mystery shopper je povinen při ochraně interních informací Hello Innovation dbát na to, aby nedošlo v důsledku jeho činnosti (ale i nečinnosti) k ohrožení či vyzrazení těchto informací. Smluvní strany nezpochybňují, že veškeré vědomosti a informace, které Mystery shopper získal během provedení práce, zůstanou trvalým majetkem Hello Innovation.

Mystery shopper bere na vědomí, že v rámci dotazování se může dostat do kontaktu s informacemi, které podléhají zákonu č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů, proto veškeré tyto informace bude považovat za důvěrné a zachová je v mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.

V rámci projektu může mystery shopper obdržet zapůjčené materiály a technické vybavení nutné k úspěšnému provedení práce. V takovém případě je mystery shopper po ukončení projektu povinen neprodleně odevzdat všechny zapůjčené materiály a technické vybavení Hello Innovation. Pokud nebudou všechny materiály a technické vybavení odevzdány včas, kompletní a v původním stavu, může být mystery shopper požádán o náhradu škody. 

ODMĚNA:

Hello Innovation bude mystery shopperovi zadávat jednotlivé dílčí úkoly, za jejichž řádné a včasné provedení náleží mystery shopperovi odměna. Odměna za jednotlivý pracovní úkol bude mystery shopperovi Hello Innovation sdělena vždy dopředu při zadání jednotlivého úkolu. Pokud by mystery shopper s navrženou odměnou nesouhlasil je oprávněn konkrétní zadaný úkol odmítnout. Odměna je splatná měsíčně po ukončení jednotlivých dílčích úkolů ve výplatním termínu. Mystery shopper je povinen vyplnit při registraci bankovní údaje a přesvědčit se, že zadané bankovní údaje jsou správné a v případě potřeby je mystery shopper povinen tyto údaje aktualizovat. Špatně vyplněné bankovní údaje mohou vést k nesrovnalostem a neodeslání odměny včas a správně. 

Pro Slovensko: Bankovní údaje vyplňte ve formátu IBAN.

Pokud mystery shopper neodvede dílčí zadaný pracovní úkol řádně a v daném termínu, Hello Innovation pak nemůže dodat klientovi výsledky včas a v požadované kvalitě a je tím ohrožen vztah s klientem, a v takovém případě může být odměna mystery shoppera přiměřeně krácena. Mystery shopper si je vědom, že v případě podvodu nebo jeho důvodném podezření nebude odměna vyplacena a bude s ním okamžitě rozvázána spolupráce a zároveň si Hello Innovation vyhrazuje právo v těchto případech požadovat náhradu způsobené škody.

PRO VŠECHNY PLATEBNÍ TRANSAKCE: 

Pokud bude mystery shopper objíždět více poboček nebo se bude účastnit na finančně náročném projektu (nákup, atd.) má možnost si zažádat o zálohu na provedení mystery shoppingu. Tuto žádost je třeba doručit včas před započetím mystery shoppingu projektovému koordinátorovi. Mystery shopper má v takovém případě nárok na proplacení cestovného na jehož výši se dohodne s projektovým koordinátorem.

Veškeré odměny, zálohy, cestovné a proplacené výdaje je nutné zkontrolovat. Pokud bude mít mystery shopper jakékoliv dotazy nebo nesrovnalosti, je nutné se neprodleně obrátit na projektového koordinátora. Pro všechny platební transakce platí lhůta šedesát (60) dní od data přijetí na bankovní účet (nebo ohlášeného data přijetí) na nahlášení nesrovnalostí. Bohužel nejsme schopni pátrat po nesrovnalostech starších více než šedesát (60) dní.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v následujícím formuláři správcem Hello Innovation, s.r.o. se sídlem Na Kozačce 1103/5, 120 00 Praha 2, IČ: 029 25 494 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence v databázi mystery shopperů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby byl evidován ve výše zmíněné databázi, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

NABÍDKY MYSTERY A POTVRZENÍ EMAILU:

Souhlasím s tím, aby Hello Innovation zasílala pracovní nabídky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. 

Svůj souhlas se zasílám nabídky práce agentury Hello Innovation, s.r.o na Vaši emailovou adresu můžete odvolat žádostí na email uvedený v zápatí stránky. 

 

Já, mystery shopper, prohlašuji: 

  1. Nikdy a nikde nezveřejním jméno nebo název klienta Hello Innovation;
  2. Budu zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a vědomostech o Hello Innovation, nebo klientech Hello Innovation. Výsledky mystery shoppingu a jiných výzkumů jsou výhradně majetkem Hello Innovation a jejích klientů. Mystery shopper výslovně souhlasí, že žádná data nepředá třetí straně v ústní, písemné ani jiné podobě.
  3. Pro zachování objektivity mystery shoppingu se mystery shopper zavazuje nikdy nekontaktovat přímo klienta Hello Innovation, jakožto společnost či jejich zaměstnance ve vztahu k mystery shoppingu. 
  4. V případě ukončení spolupráce s Hello Innovation, souhlasím se zachováním mlčenlivosti jeden (1) rok o veškerých informacích a vědomostech o Hello Innovation nebo jejích klientech. Mezi takové informace například patří obsahy dotazníků, scénářů, manuálů a všech informacích dostupných v informačním systému Hello Innovation. 

 

SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM, BUDU DODRŽOVAT TERMÍNY A PŘEDÁVAT KOMPLETNÍ INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ a PŘIJATÉ NÁVŠTĚVY VYKONÁM ŘÁDNĚ A SVĚDOMITĚ, VČAS ODEVZDÁM SPRÁVNĚ VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK SE VŠEMI POŽADOVANÝMI PŘÍLOHAMI PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU HELLO.


SouhlasímJít zpět
 
Hello Innovation, s.r.o., Na Kozačce 1103/5, 1225000 Praha 2   Telefon 00420777177665   E-mail hello@helloinnovation.cz